Завод за шлиф. машини АД-Асеновград
www.zshm-as.com
Регистрирани емисии: - 3Z7
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Асеновград - 4230
ул.Козановска 13
телефон: +0331 6 90 31
факс: +0331 6 37 88
емейл: zshm@zshm-as.com

Капитал: 194526
Директор за връзки с инвеститорите:
Юлия Ангелова Кичукова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3057 хил. лв.
Нетна печалба 7 хил. лв.
Общо активи 4252 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.23 %
Възвращаемост на активите 0.16 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.20 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 12.03.2018 15:32:52