Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2313 - Производство на опаковки и домакинско стъкло

Адрес:

Адрес на управление:
1202 София
ул проф Иван Георгов №1
телефон: +359 02 9216 512
факс:
емейл:

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мая Димитрова Станкова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 172 319 хил. лв.
Нетна печалба: 19 462 хил. лв.
Общо активи: 327 830 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 11.29 %
Възвращаемост на активите: 5.94 %
Възвращаемост на собствения капитал: 10.68 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 02.11.2017 09:41:34