Юрий Гагарин АД-Пловдив
www.gagarin.eu
Регистрирани емисии: - 4PX
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4003
"Рогошко шосе"
телефон: +359 32 907 213
факс: +359 32 945 405
емейл: gagarin@gagarin.eu

Капитал: 1003904
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Димитров Чакалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 25160 хил. лв.
Нетна печалба -805 хил. лв.
Общо активи 134993 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.20 %
Възвращаемост на активите -0.60 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.97 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.05.2019 16:28:47