Юрий Гагарин АД-Пловдив
www.gagarin.eu
Регистрирани емисии: - 4PX
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1812 - Печатане на други издания и печатни продукти
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4003
"Рогошко шосе"
телефон: +359 32 907 213
факс: +359 32 945 405
емейл: gagarin@gagarin.eu

Капитал: 1003904
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Димитров Чакалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 123463 хил. лв.
Нетна печалба 2202 хил. лв.
Общо активи 156366 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.78 %
Възвращаемост на активите 1.41 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.54 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.02.2020 15:26:06