Юрий Гагарин АД-Пловдив
www.gagarin.eu
Регистрирани емисии: - YGAG
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1812 - Печатане на други издания и печатни продукти
Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4003
"Рогошко шосе"
телефон: +359 32 907 213
факс: +359 32 945 405
емейл: gagarin@gagarin.eu

Капитал: 1003904
Директор за връзки с инвеститорите:
Иван Димитров Чакалов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 120057 хил. лв.
Нетна печалба 822 хил. лв.
Общо активи 141437 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.68 %
Възвращаемост на активите 0.58 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.96 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 01.02.2021 16:02:32