Юрий Гагарин АД-Пловдив
www.gagarin.eu
Регистрирани емисии:

YGAG

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

1812 - Печатане на други издания и печатни продукти

Адрес:

Адрес на управление:
Пловдив 4003
"Рогошко шосе"
телефон: +359 32 907 213
факс: +359 32 945 405
емейл: gagarin@gagarin.eu

Капитал:

1 003 904 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иван Димитров Чакалов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 159 644 хил. лв.
Нетна печалба: 3 142 хил. лв.
Общо активи: 181 040 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.97 %
Възвращаемост на активите: 1.74 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.46 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.11.2022 15:54:19