Проучване и добив на нефт и газ АД-София
Регистрирани емисии: - 4O1
Код по КИД: Добивна промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул."Стефан Караджа" №2
телефон: +029802468
факс: +029813764
емейл: office@chimimport.bg

Капитал: 12228062
Директор за връзки с инвеститорите:
Кремена Тодорова Върбова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7848 хил. лв.
Нетна печалба 1905 хил. лв.
Общо активи 131776 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 24.27 %
Възвращаемост на активите 1.45 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.88 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 17:16:39