Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2511 - Производство на метални конструкции и части от тях

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1616
ул."Беловодски път" №15-17 ет.3
телефон: +359 02 9590180
факс:
емейл:

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 210 хил. лв.
Нетна печалба: -1 330 хил. лв.
Общо активи: 27 609 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -109.92 %
Възвращаемост на активите: -4.82 %
Възвращаемост на собствения капитал: -12.20 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2012г. , публикуван на 01.02.2013 00:15:16