Завод за хартия-Белово АД-Белово
Регистрирани емисии: - 58B
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Белово-4470
гр.Белово ул.Дъбравско шосе 1А
телефон: +35935812110
факс: +35935812110
емейл: office@belana.bg

Капитал: 5747741
Директор за връзки с инвеститорите:
Вилма Йорданова Василева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7181 хил. лв.
Нетна печалба -475 хил. лв.
Общо активи 39376 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -6.61 %
Възвращаемост на активите -1.21 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.05 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 12:05:08