Пазарджик БТМ АД-Пазарджик
http://pazardjik-bt.my.contact.bg/
Регистрирани емисии: - 4PZ
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1200 - Производство на тютюневи изделия
Адрес:

Адрес на управление:
ПАЗАРДЖИК 4400
УЛ.Д-Р НИКОЛА ЛАМБРЕВ 24
телефон: +35934443299
факс: +35934444267
емейл: pz-bt@mbox.contact.bg

Капитал: 202548
Директор за връзки с инвеститорите:
САША АТАНАСОВА ФИЛИПОВА
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 32 хил. лв.
Нетна печалба -109 хил. лв.
Общо активи 4218 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -340.63 %
Възвращаемост на активите -2.58 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.87 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 10.08.2020 15:15:32