www.elma.hit.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2711 - Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори

Адрес:

Адрес на управление:
Троян 5600
ул. Академик Ангел Балевски 1
телефон: +359 670 62501
факс: +359 670 62592
емейл: elma-order@mbox.digsys.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Цочева Камачарова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 332 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 18 206 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2011г. , публикуван на 27.10.2011 14:36:40