Елма АД-Троян /в несъстоятелност/
www.elma.hit.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Троян 5600
ул. Академик Ангел Балевски 1
телефон: +359 670 62501
факс: +359 670 62592
емейл: elma-order@mbox.digsys.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Цочева Камачарова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 332 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 18206 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2011г. , публикуван на 27.10.2011 14:36:40