Кнезим АД-Кнежа
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 3320 - Инсталиране на машини и оборудване
Адрес:

Адрес на управление:
КНЕЖА-5835
ИНД.ЗОНА
телефон: +359091322256
факс: +359091322700
емейл: KNEZIM@ABV.BG

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
БРАНИМИР МИЛЧЕВ ПОПОВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 1 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.01.2020 14:07:39