Кнезим АД-Кнежа
Регистрирани емисии: - 4KZ
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КНЕЖА-5835
ИНД.ЗОНА
телефон: +359091322256
факс: +359091322700
емейл: KNEZIM@ABV.BG

Капитал: 59125
Директор за връзки с инвеститорите:
БРАНИМИР МИЛЧЕВ ПОПОВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -25 хил. лв.
Общо активи 9 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -277.78 %
Възвращаемост на собствения капитал -42.37 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.07.2018 11:18:20