Кнезим АД-Кнежа
Регистрирани емисии: - 4KZ
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КНЕЖА-5835
ИНД.ЗОНА
телефон: +359091322256
факс: +359091322700
емейл: KNEZIM@ABV.BG

Капитал: 59125
Директор за връзки с инвеститорите:
БРАНИМИР МИЛЧЕВ ПОПОВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17 хил. лв.
Нетна печалба -33 хил. лв.
Общо активи 49 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -194.12 %
Възвращаемост на активите -67.35 %
Възвращаемост на собствения капитал -55.93 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 16.01.2018 14:14:12