Кнезим АД-Кнежа
Регистрирани емисии: - 4KZ
Код по КИД: Преработваща промишленост
Адрес:

Адрес на управление:
КНЕЖА-5835
ИНД.ЗОНА
телефон: +359091322256
факс: +359091322700
емейл: KNEZIM@ABV.BG

Капитал: 59125
Директор за връзки с инвеститорите:
БРАНИМИР МИЛЧЕВ
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 12 хил. лв.
Нетна печалба -22 хил. лв.
Общо активи 14 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -183.33 %
Възвращаемост на активите -157.14 %
Възвращаемост на собствения капитал -37.29 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 11.10.2017 12:54:50