Балканкар-Заря АД-Павликени
Регистрирани емисии:

4BUA BZR

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2932 - Производство на други части и принадлежности за автомобили

Адрес:

Адрес на управление:
Павликени 5200
ул."Тошо Кътев" 1
телефон: +359 0610 5 25 01
факс: +359 610 5 26 03
емейл:

Капитал:

2 403 956 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Емилия Милчева Маринова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 8 479 хил. лв.
Нетна печалба: 957 хил. лв.
Общо активи: 18 508 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 11.29 %
Възвращаемост на активите: 5.17 %
Възвращаемост на собствения капитал: 17.03 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.11.2021 20:03:56