Свилоза АД-Свищов
www.svilosa.bg
Регистрирани емисии: - 3MZ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Свищов 5253
Западна индустриална зона
телефон: +359063124039
факс:
емейл: svilosa@svilosa.bg

Капитал: 31754944
Директор за връзки с инвеститорите:
Зарка Михайлова Първанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 100542 хил. лв.
Нетна печалба 20812 хил. лв.
Общо активи 148470 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 20.70 %
Възвращаемост на активите 14.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 17.40 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 15.11.2017 17:16:12