Свилоза АД-Свищов
www.svilosa.bg
Регистрирани емисии: - 3MZ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Свищов 5253
Западна индустриална зона
телефон: +359063124039
факс:
емейл: svilosa@svilosa.bg

Капитал: 31754944
Директор за връзки с инвеститорите:
Зарка Михайлова Първанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 79060 хил. лв.
Нетна печалба 19097 хил. лв.
Общо активи 156211 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 24.16 %
Възвращаемост на активите 12.23 %
Възвращаемост на собствения капитал 14.59 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 14.08.2018 15:25:24