Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна
www.stconstantine.bg
Регистрирани емисии: - 3NJ
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна - 9006
к.к."Св.СВ.Константин и Елена" - адм.сграда
телефон: +359 52 383940
факс: +359 52 361293
емейл: s.yoncheva@stconstantine.bg

Капитал: 2309561
Директор за връзки с инвеститорите:
Светла Иванова Йончева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6353 хил. лв.
Нетна печалба 3043 хил. лв.
Общо активи 64460 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 47.90 %
Възвращаемост на активите 4.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.11 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 19:02:26