Източна газова компания ЕАД-Варна
Регистрирани емисии: - 9IPA
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул. Перла №12
телефон: +35952911261
факс:
емейл: office.egcompany@gmail.com

Капитал: 1149990
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6 хил. лв.
Нетна печалба -332 хил. лв.
Общо активи 1493 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -5 533.33 %
Възвращаемост на активите -22.24 %
Възвращаемост на собствения капитал 20.58 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2015г. , публикуван на 11.08.2017 10:59:15