Слънчев ден АД-Варна
www.sunnydaybg.com
Регистрирани емисии:

SDEN

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5510 - Хотели и подобни места за настаняване

Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9006
к.к."Свети Константин"
телефон: +359052361917
факс: +359052361376
емейл: unnyday@sunnydaybg.com

Капитал:

11 326 296 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Живко Йорданов Желязков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 19 636 хил. лв.
Нетна печалба: -1 217 хил. лв.
Общо активи: 139 721 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -6.20 %
Възвращаемост на активите: -0.87 %
Възвращаемост на собствения капитал: -9.86 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 25.01.2021 16:50:04