Златни пясъци АД-Варна
Регистрирани емисии: - 3ZL
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
гр.Варна,9007
к.к."Златни Пясъци"
телефон: +35952355184
факс: +35952355587
емейл: goldensands@goldensands-bg.com

Капитал: 6493577
Директор за връзки с инвеститорите:
Любомира Милкова Ризова-Солбакке
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 683 хил. лв.
Нетна печалба -1385 хил. лв.
Общо активи 107161 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -202.78 %
Възвращаемост на активите -1.29 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.36 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 02.07.2019 15:55:00