Слънчев бряг АД-к.к.Слънчев бряг
Регистрирани емисии: - 3JL
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
к.к.Слънчев бряг - 8240
к.к.Слънчев бряг
телефон: +35955422510
факс:
емейл:

Капитал: 1957808
Директор за връзки с инвеститорите:
Силвия Стоянова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3694 хил. лв.
Нетна печалба -533 хил. лв.
Общо активи 46838 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -14.43 %
Възвращаемост на активите -1.14 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.27 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.01.2020 09:58:16