Гоце Делчев Табак АД-Гоце Делчев
www.gdtabac.com
Регистрирани емисии:

GDBT

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Гоце Делчев 2900
ул. Царица Йоанна № 12
телефон: +35975160521
факс: +35975160513
емейл: tabac@gocenet.net

Капитал:

962 120 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елена Костадинова Кирова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 440 хил. лв.
Нетна печалба: 6 хил. лв.
Общо активи: 6 223 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.36 %
Възвращаемост на активите: 0.10 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.10 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 17:17:05