Телематик Интерактив България АД-София
Регистрирани емисии:

TIB

Сектор по КИД-2008:

Култура, спорт и развлечения

Клас по КИД-2008:

9200 - Организиране на хазартни игри

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1345
ул. Кукуш № 7
телефон: +35929882413
факс:
емейл:

Капитал:

12 960 018 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Александър Людмилов Цветков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 97 523 хил. лв.
Нетна печалба: 22 289 хил. лв.
Общо активи: 63 181 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 22.86 %
Възвращаемост на активите: 35.28 %
Възвращаемост на собствения капитал: 42.12 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 15:06:42