Скуеър Кюб Пропъртис АД-София
www.square-cube-properties.com
Регистрирани емисии:

SQC

Сектор по КИД-2008:

Строителство

Клас по КИД-2008:

4110 - Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради

Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1303
БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 73, ЕТ.1
телефон: +359878566019
факс:
емейл: info@square-cube-properties.com

Капитал:

5 052 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мариела Георгиева Попова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 68 хил. лв.
Общо активи: 5 074 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 1.34 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.34 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 16:30:21