Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД-София
www.tbs.tech/investors/
Регистрирани емисии:

TBS

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
София-1766
р-н Витоша;ж.к. в.з. Малинова долина, ул. Панорама София № 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
телефон: +359 2 970 40 40
факс:
емейл: ir-tbs@tbs.tech

Капитал:

12 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иван Живков Даскалов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 763 хил. лв.
Нетна печалба: 12 884 хил. лв.
Общо активи: 30 384 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1 688.60 %
Възвращаемост на активите: 42.40 %
Възвращаемост на собствения капитал: 43.45 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 16:05:39