Илевън Кепитъл АД-София
https://elevencapital.bg
Регистрирани емисии:

11C

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
район „Оборище“, ул. „Георги Бенковски” № 37, ет. 1
телефон: +359889835663
факс:
емейл: info@elevencapital.bg

Капитал:

2 301 528 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Данил Бойков Джоргов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 1 718 хил. лв.
Общо активи: 27 943 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 6.15 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.55 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 09:49:59