Грийн Таун Проджектс АД-София
www.greentown.world
Регистрирани емисии: - GT2
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1000
ул. Три уши 6а
телефон: +359885266399
факс:
емейл: info@greentown.world

Капитал: 4059000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -29 хил. лв.
Общо активи 4031 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.72 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.72 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.01.2020 09:34:47