Грийн Таун Проджектс АД-София
www.greentown.world
Регистрирани емисии: - GT2
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1000
ул. Три уши 6а
телефон: +359885266399
факс:
емейл: info@greentown.world

Капитал: 4059000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 8 хил. лв.
Общо активи 4050 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.20 %
Възвращаемост на собствения капитал 19.51 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 15.08.2019 16:51:07