Грийн Таун Проджектс АД-София
www.greentown.world
Регистрирани емисии: - GT2
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6832 - Управление на недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1000
ул. Три уши 6а
телефон: +359885266399
факс:
емейл: info@greentown.world

Капитал: 4059000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -21 хил. лв.
Общо активи 4010 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.52 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.52 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.07.2020 16:02:46