Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София
www.famanagement.eu
Регистрирани емисии: - FAW
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Врабча 8
телефон: +35929327100
факс:
емейл: office@famanagement.eu

Капитал: 650000
Директор за връзки с инвеститорите:
Цветолина Симова Проданова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 31 хил. лв.
Нетна печалба -16 хил. лв.
Общо активи 635 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -51.61 %
Възвращаемост на активите -2.52 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.52 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.10.2019 15:46:35