Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ-София
www.famanagement.eu
Регистрирани емисии: - FAW
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Врабча 8
телефон: +35929327100
факс:
емейл: office@famanagement.eu

Капитал: 650000
Директор за връзки с инвеститорите:
Цветолина Симова Проданова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 639 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 07.05.2020 14:58:17