Портови флот 99 АД-София
www.portfleet99.com
Регистрирани емисии:

PF99

Сектор по КИД-2008:

Транспорт, складиране и пощи

Клас по КИД-2008:

5222 - Спомагателни дейности във водния транспорт

Адрес:

Адрес на управление:
София-1360
Индустриална зона Орион, ул. 3020-та № 34, ет. 6
телефон: +35928904244
факс: +35928904244
емейл: yordanova@portfleet99.com

Капитал:

2 008 400 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Снежанка Захариева Андонова-Йорданова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 5 327 хил. лв.
Нетна печалба: 1 364 хил. лв.
Общо активи: 18 165 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 25.61 %
Възвращаемост на активите: 7.51 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.42 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 25.07.2023 16:01:59