Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии: - GR6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал: 243608710
Директор за връзки с инвеститорите:
Боряна Димитрова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 101345 хил. лв.
Нетна печалба 16509 хил. лв.
Общо активи 375249 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 16.29 %
Възвращаемост на активите 4.40 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.07 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 13:26:58