Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии:

GR6

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал:

243 608 710 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мариета Тихомирова Дамянова Бабева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 хил. лв.
Нетна печалба: 11 778 хил. лв.
Общо активи: 329 622 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 294 450.00 %
Възвращаемост на активите: 3.57 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.70 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 28.07.2022 15:05:27