Градус АД-Стара Загора
www.gradus.bg
Регистрирани емисии:

GR6

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
гр. Стара Загора-6000
жк. Индустриален, Птицекланица Градус
телефон: +35924214065
факс:
емейл:

Капитал:

243 608 710 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Мариета Тихомирова Дамянова Бабева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 8 хил. лв.
Нетна печалба: 15 592 хил. лв.
Общо активи: 322 447 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 194 900.00 %
Възвращаемост на активите: 4.84 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.84 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 16:46:03