235 Холдингс АД-София
Регистрирани емисии:

235H

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1142
ул. Проф. Никола Михайлов 6, ет.4
телефон: +359882525700
факс:
емейл: info@235.world

Капитал:

5 109 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Георгиева Чалгаджиян

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 911 хил. лв.
Общо активи: 8 146 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 11.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: 11.64 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 30.05.2023 14:25:23