Ай Ти Софт ЕАД-София
www.itsoft.bg
Регистрирани емисии:

1BKA

Сектор по КИД-2008:

Преработваща промишленост

Клас по КИД-2008:

2790 - Производство на други електрически съоръжения

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651551
факс:
емейл: office@itsoft.bg

Капитал:

6 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 822 хил. лв.
Нетна печалба: 21 хил. лв.
Общо активи: 75 357 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 2.55 %
Възвращаемост на активите: 0.03 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.40 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2023г. , публикуван на 28.04.2023 15:06:11