Енерго-Про Варна ЕАД-Варна
www.energo-pro.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
бул.Вл.Варненчик № 258
телефон: +35952660880
факс:
емейл: marina.radeva@energo-pro.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 715026 хил. лв.
Нетна печалба 23454 хил. лв.
Общо активи 663180 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.28 %
Възвращаемост на активите 3.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.49 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.11.2017 15:46:08