Енерго-Про Варна ЕАД-Варна
www.energo-pro.bg
Регистрирани емисии: - 8EVA
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
Варна 9000
бул.Вл.Варненчик № 258
телефон: +35952660880
факс:
емейл: marina.radeva@energo-pro.bg

Капитал: 130000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 499956 хил. лв.
Нетна печалба 12185 хил. лв.
Общо активи 650142 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.44 %
Възвращаемост на активите 1.87 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.90 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.09.2017 13:55:34