Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
www.europe-online.trade
Регистрирани емисии: - E1D
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4791 - Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет
Адрес:

Адрес на управление:
София
ул. Козяк №21 а, вх.-А ет.1 ап.2
телефон: +359887464572
факс: +359887464572
емейл: europeonlinetrade@yahoo.com

Капитал: 200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Георгиева Динева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 263 хил. лв.
Нетна печалба 110 хил. лв.
Общо активи 350 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 41.83 %
Възвращаемост на активите 31.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 35.26 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 15:24:06