Грейт лък АД-София
Регистрирани емисии:

GRLK

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6810 - Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. "Аксаков" № 7А, ет. 4
телефон: +359029801251
факс:
емейл:

Капитал:

50 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Светлана Светлинова Фотева-Божилова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 хил. лв.
Нетна печалба: 1 хил. лв.
Общо активи: 1 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 100.00 %
Възвращаемост на активите: 100.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 100.00 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.01.2023 16:22:24