Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София
Регистрирани емисии: - PR3
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6810 - Покупка и продажба на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. "Аксаков" № 7А, ет. 4
телефон: +359029801251
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Светлана Светлинова Фотева-Божилова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -3 хил. лв.
Общо активи 35 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -8.57 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.09 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 10.07.2020 10:18:35