Регала Инвест АД-Варна
www.regalainvest.bg
Регистрирани емисии: - RGL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9003
ул.Георги Стаматов 1
телефон: +35952370598
факс: +35952370598
емейл: regalainvest@gmail.com

Капитал: 18428734
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -209 хил. лв.
Общо активи 26486 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.89 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.07.2017 12:41:24