Регала Инвест АД-Варна
www.regalainvest.bg
Регистрирани емисии:

RGL

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6810 - Покупка и продажба на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9003
ул.Георги Стаматов 1
телефон: +35952370598
факс: +35952370598
емейл: regalainvest@gmail.com

Капитал:

18 428 734 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Елена Тодорова Тодорова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 1 370 хил. лв.
Нетна печалба: -638 хил. лв.
Общо активи: 20 049 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -46.57 %
Възвращаемост на активите: -3.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: -3.31 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.07.2022 15:16:26