Азалия I ЕАД-Варна
www.azaliahotel.com
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Хотелиерство и ресторантьорство

Клас по КИД-2008:

5510 - Хотели и подобни места за настаняване

Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359 52 358771
факс: +359 52 358771
емейл: c.ivanova@azaliahotel.com

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 772 хил. лв.
Нетна печалба: 210 хил. лв.
Общо активи: 12 829 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.40 %
Възвращаемост на активите: 1.64 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.96 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2021г. , публикуван на 31.01.2022 18:04:15