www.nurts.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Клас по КИД-2008:

6120 - Далекосъобщителна дейност по безжичен път

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1164
бул. П.Яворов 2
телефон: +359 2 806 9300
факс:
емейл: office@nurts.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Атанас Стойчев Велков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 38 431 хил. лв.
Нетна печалба: 6 428 хил. лв.
Общо активи: 130 407 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 16.73 %
Възвращаемост на активите: 4.93 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.28 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 17.02.2020 15:08:56