Регистрирани емисии:

VAM VAMB

Сектор по КИД-2008:

Операции с недвижими имоти

Клас по КИД-2008:

6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1540
бул. Брюксел 1
телефон: +35929800028
факс:
емейл:

Капитал:

68 979 758 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Преслав Пламен Живков

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 22 333 хил. лв.
Нетна печалба: 9 985 хил. лв.
Общо активи: 142 220 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 44.71 %
Възвращаемост на активите: 7.02 %
Възвращаемост на собствения капитал: 16.14 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2013г. , публикуван на 17.12.2013 16:49:57