Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
р-н Лозенец, бул. Черни връх 103
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 11720 хил. лв.
Нетна печалба 615 хил. лв.
Общо активи 41380 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.25 %
Възвращаемост на активите 1.49 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.09 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 27.05.2019 16:23:53