Соларпро холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 0S8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1504
гр. София 1504, р-н Средец, ул. Кракра 18, ет. 2
телефон: +35929882413
факс:
емейл:

Капитал: 46763461
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4346 хил. лв.
Нетна печалба 1120 хил. лв.
Общо активи 58407 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 25.77 %
Възвращаемост на активите 1.92 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.25 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 12.10.2017 14:12:21