Интеркапитал груп АД-София
Регистрирани емисии: - IGA
Сектор по КИД-2008: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Клас по КИД-2008: 6209 - Други дейности в областта на информационните технологии
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул."Мария Луиза" №9-11 ет.5
телефон: +359879011721
факс:
емейл: ogoeva@cashterminal.eu

Капитал: 3850000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4302 хил. лв.
Нетна печалба 625 хил. лв.
Общо активи 15946 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.53 %
Възвращаемост на активите 3.92 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.45 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 23.06.2020 16:43:59