Интеркапитал груп АД-София
Регистрирани емисии: - IGA
Код по КИД: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул."Мария Луиза" №9-11 ет.5
телефон: +359879011721
факс:
емейл: ogoeva@cashterminal.eu

Капитал: 3850000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2614 хил. лв.
Нетна печалба 489 хил. лв.
Общо активи 14037 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 18.71 %
Възвращаемост на активите 3.48 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.84 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 28.10.2019 17:08:39