Интеркапитал груп АД-София
Регистрирани емисии:

ICG

Сектор по КИД-2008:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Клас по КИД-2008:

6209 - Други дейности в областта на информационните технологии

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул."Мария Луиза" №9-11 ет.5
телефон: +359879011721
факс:
емейл: ogoeva@cashterminal.eu

Капитал:

3 850 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 031 хил. лв.
Нетна печалба: 1 029 хил. лв.
Общо активи: 25 909 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 25.53 %
Възвращаемост на активите: 3.97 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.30 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2023г. , публикуван на 28.07.2023 10:00:39