Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7010 - Дейност на централни офиси
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов Танушев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5271 хил. лв.
Нетна печалба 1898 хил. лв.
Общо активи 93234 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 36.01 %
Възвращаемост на активите 2.04 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.62 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 15.05.2020 12:57:30