Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7010 - Дейност на централни офиси
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов Танушев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5083 хил. лв.
Нетна печалба 1727 хил. лв.
Общо активи 92883 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 33.98 %
Възвращаемост на активите 1.86 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.39 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 31.01.2020 12:39:01