Зърнени Храни България АД-София
www.zarnenihrani.com
Регистрирани емисии:

ZHBG

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Стефан Караджа 2
телефон: +35951845009
факс: +35951845051
емейл: office@zarnenihrani.com

Капитал:

195 660 287 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Снежина Веселинова Минчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 72 619 хил. лв.
Нетна печалба: 3 154 хил. лв.
Общо активи: 415 609 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.34 %
Възвращаемост на активите: 0.76 %
Възвращаемост на собствения капитал: 1.21 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.11.2022 16:34:15