Зърнени Храни България АД-София
www.zarnenihrani.com
Регистрирани емисии:

ZHBG

Сектор по КИД-2008:

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

Клас по КИД-2008:

4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Стефан Караджа 2
телефон: +35951845009
факс: +35951845051
емейл: office@zarnenihrani.com

Капитал:

195 660 287 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Снежина Веселинова Минчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 48 016 хил. лв.
Нетна печалба: 1 967 хил. лв.
Общо активи: 417 219 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 4.10 %
Възвращаемост на активите: 0.47 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.76 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.08.2022 16:42:34