Елана Финансов Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 229F
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул Кузман Шапкарев 4
телефон: +359 2 8100000
факс:
емейл:

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 355 хил. лв.
Нетна печалба 325 хил. лв.
Общо активи 13051 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 91.55 %
Възвращаемост на активите 2.49 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.25 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 21.07.2020 13:16:22