Елана Финансов Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 229F
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул Кузман Шапкарев 4
телефон: +359 2 8100000
факс:
емейл:

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 766 хил. лв.
Нетна печалба -127 хил. лв.
Общо активи 14119 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -16.58 %
Възвращаемост на активите -0.90 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.30 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 22.05.2020 09:33:44