Елана Финансов Холдинг АД-София
Регистрирани емисии:

229F

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул Кузман Шапкарев 4
телефон: +359 2 8100000
факс:
емейл:

Капитал:

2 000 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 063 хил. лв.
Нетна печалба: 918 хил. лв.
Общо активи: 13 749 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 44.50 %
Възвращаемост на активите: 6.68 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.77 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 02.08.2021 10:41:38