Софарма билдингс АДСИЦ-София
www.sopharma-buildings.com
Регистрирани емисии:

SFB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 2 8134229
факс: +359 2 8134332
емейл: ekostov@sopharma.bg

Капитал:

649 990 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иванка Атанасова Панова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 15 хил. лв.
Нетна печалба: -23 хил. лв.
Общо активи: 1 205 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -153.33 %
Възвращаемост на активите: -1.91 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.93 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 13:38:17