Елана Агрокредит АД-София
agrocredit.elana.net
Регистрирани емисии:

EAC EACB

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6491 - Финансов лизинг

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Кузман Шапкарев № 4
телефон: +359 2 4464091
факс:
емейл: agrocredit@elana.net

Капитал:

36 629 925 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Иванов Иванов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 641 хил. лв.
Нетна печалба: 2 844 хил. лв.
Общо активи: 62 220 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 61.28 %
Възвращаемост на активите: 4.57 %
Възвращаемост на собствения капитал: 6.65 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 24.01.2023 14:52:22