Сити Пропъртис АДСИЦ-София
Регистрирани емисии:

CITP

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1164
бул.Джеймс Баучер 23
телефон: +35924224947
факс:
емейл: b.todorov@lakart.net

Капитал:

1 300 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Екатерина Петрова Ганчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 60 хил. лв.
Нетна печалба: -2 хил. лв.
Общо активи: 468 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -3.33 %
Възвращаемост на активите: -0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.52 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 31.10.2021 12:33:58