Би Джи Ай Груп АД-София
Регистрирани емисии: - BOH BOHB
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Добруджа 6, ет.3
телефон: + 359 2 921 05 10
факс: + 359 2 921 05 21
емейл: mkoleva@intercapital.bg

Капитал: 6665000
Директор за връзки с инвеститорите:
Надежда Александрова Асенова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2 хил. лв.
Нетна печалба 18 хил. лв.
Общо активи 11866 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 900.00 %
Възвращаемост на активите 0.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.25 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 15:37:41