Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH 4EHN
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 161345000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 842945 хил. лв.
Нетна печалба 8202 хил. лв.
Общо активи 1291680 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.97 %
Възвращаемост на активите 0.63 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.09 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.10.2017 18:21:08