Електрохолд Продажби АД-София
https://electrohold.bg
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3514 - Търговия с електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +359888351621
факс:
емейл: radoslav.dimitrov@electrohold.bg

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

РАДОСЛАВ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 776 349 хил. лв.
Нетна печалба: 13 955 хил. лв.
Общо активи: 288 742 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.80 %
Възвращаемост на активите: 4.83 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.11 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.07.2022 18:11:13