Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии: - 5BI
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал: 675222
Директор за връзки с инвеститорите:
Павлина Стойчева Стоева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 906 хил. лв.
Нетна печалба 36 хил. лв.
Общо активи 2698 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.97 %
Възвращаемост на активите 1.33 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.04 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.08.2018 11:55:31