Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии: - 5BI
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал: 675222
Директор за връзки с инвеститорите:
Павлина Стойчева Стоева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 84 хил. лв.
Нетна печалба 20 хил. лв.
Общо активи 4637 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 23.81 %
Възвращаемост на активите 0.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.45 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 16:11:03