Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии: - 5BI
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал: 675222
Директор за връзки с инвеститорите:
Вяра Кирилова Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1410 хил. лв.
Нетна печалба 67 хил. лв.
Общо активи 2617 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.75 %
Възвращаемост на активите 2.56 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.74 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 19:21:05