Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии:

BNR

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал:

675 222 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Тереза Владимирова Трифонова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 3 365 хил. лв.
Нетна печалба: 364 хил. лв.
Общо активи: 9 922 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 10.82 %
Възвращаемост на активите: 3.67 %
Възвращаемост на собствения капитал: 4.26 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.11.2022 09:58:16