Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии:

BNR

Сектор по КИД-2008:

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения

Клас по КИД-2008:

6201 - Компютърно програмиране

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал:

675 222 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Тереза Владимирова Трифонова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 4 656 хил. лв.
Нетна печалба: 277 хил. лв.
Общо активи: 9 830 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 5.95 %
Възвращаемост на активите: 2.82 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.39 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 01.03.2023 15:22:44