Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии:

SFI

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
гр.София 1756
ул. "Лъчезар Станчев" №5,сграда А, ет.20
телефон: +35928134663
факс:
емейл: v.panova@sbt.bg

Капитал:

21 951 320 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иванка Атанасова Панова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 14 614 хил. лв.
Нетна печалба: 10 267 хил. лв.
Общо активи: 92 412 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 70.25 %
Възвращаемост на активите: 11.11 %
Възвращаемост на собствения капитал: 12.78 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 30.01.2023 17:53:46