Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии:

AGH

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал:

6 800 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 554 хил. лв.
Нетна печалба: 42 248 хил. лв.
Общо активи: 147 535 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7 625.99 %
Възвращаемост на активите: 28.64 %
Възвращаемост на собствения капитал: 43.71 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 25.01.2023 17:12:37